Wie is ons?

DIE EUGÈNE MARAIS STIGTING: IN 'N NEUTEDOP

Die Eugène Marais Stigting is 'n geregistreerde maatskappy sonder winsoogmerke.

Visie
'
n Ruimte vir innovering.

Missie
Die Eugène Marais Stigting dra skeppend by tot die kulturele landskap deur navorsing te stimuleer en skakeling te fasiliteer op die terrein van literatuur, wetenskap en aktuele aangeleenthede in voortsetting van die uitnemende, innoverende prestasies en nalatenskap van Eugène Marais.

ONS DOELSTELLINGS
1. Die entiteit:

Om vir die nie-winsgewende maatskappy Eugène Marais Stigting, fondse in te samel, sonder risiko te belê en volhoubaar te bestuur in diens van die missie.

Maatskappy besonderhede:

  • Maatskappy #2012/096695/08
  • Dept. van Maatskaplike Ontwikkeling nommer: NPO 153390. 
  • Artikel 18A Inkomstebelastingsertifikaat nommer: PBO 930051924

2. Die terrein: Die Eugène Marais Kampus

  • Om die oorspronklike terrein van die Paarl Public School for Boys by Rozenfontein Row 1, 2 en 3, waar Eugène Marais van 1884 tot 1887 skoolgegaan het, aan te koop, te restoureer en in te rig as die Eugène Marais Kampus.
  • Om in die skooltjie ‘n besoekpunt vir toeriste te skep deur die voorsiening van ‘n interaktiewe inligtingsentrum oor die lewe, werk en tydgenote van Eugène Marais.
  • Om die koshuis as sentrum vir inkomstegenerering in te rig. 

3. Die program:

  • Om met verwysing na die talle temas waarby Eugène Marais betrokke was, die gerestoureerde koshuis te gebruik om:
  • Toepaslike, winsgewende projekte op en vanaf die Kampus vir teikengehore aan te bied.
  • Openbare tafelgesprekke/seminare te reël en te fasiliteer met genooide kundiges waar nuwe perspektiewe ontgin kan word oor aktuele onderwerpe. Uitkomste van die gesprekke/seminare moet hipotesestellings help formuleer deur perspektiewe as vrae en/of voorstelle aan te bied.
  • ‘n Ingesteldheid by die jeug en volwassenes aan te moedig en te ondersteun wat bevorderlik is vir die nastreef van uitnemendheid. 

6. Om die Stigting te laat akkrediteer as ‘n onafhanklike navorsingsentrum en ‘n tydskrif vir die publikasie van gekeurde populêr–wetenskaplike artikels te skep en te bedryf.

7. Om ‘n navorsingsfonds te skep en te bestuur wat kandidate finansieël kan bystaan met goedgekeurde navorsingsprojekte en publikasies op die terrein van literatuur, wetenskap en aktuele sake.

8. Om die Stigting se bedrywighede deurlopend via verskillende platforms in die digitale media bekend te stel en te bemark. 


Die Eugène Marais Stigting Prospektus is aflaaibaar op die Ons Argiewe blad

 
Mail
About